Algemene voorwaarden

 1. Onder kandidaat-huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor VGW Group bemiddeld. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon die de voorwaarden voor het huren van een specifieke woning mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.
 2. Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte waarvoor VGW Group bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder/huurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.
 3. De aangeboden woonruimte op de website wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder.
 4. Door te reageren op een aangeboden woonruimte komt kandidaat huurder in aanmerking voor een bezichtiging. Kandidaat-huurder heeft de mogelijk zich in te schrijven bij VGW Group.
 5. Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt dit per e-mail schriftelijk bevestigd.
 6. Met de bevestiging per e-mail op het financiële overzicht gaat de kandidaat-huurder akkoord met het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden. VGW Group aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor deze keuze van de eigenaar/verhuurder.
 7. Kandidaat-huurder betaalt VGW Group administratie- en dossierkosten. Indien er geen huurcontract tot stand komt worden de administratie- en dossierkosten geretourneerd indien kandidaat-huurder niet heeft geannuleerd. Indien kandidaat huurder zelf annuleert zullen eventueel de onkosten van huurderving in rekening worden gebracht.
 8. Alle door VGW Group gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.
 9. Alle door VGW Group en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. VGW Group kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door VGW Group verstrekte informatie.
 10. VGW Group is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.
 11. VGW Group is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst die het gevolg zijn van foutieve informatie die door de verhuurder aan VGW Group is verstrekt.
 12. Wanneer kandidaat-huurder zich inschrijft geeft zij daarmee VGW Group een opdracht tot bemiddeling. Waarbij VGW Group opzoek gaat naar een geschikte woning, die overeenkomen met de zoekwensen van kandidaat huurder.
 13. De kosten voor een inschrijving van kandidaat-huurder zijn eenmalig € 20,- en is voor onbepaalde tijd geldig.
 14. Een opdracht tot bemiddeling houdt in dat VGW Group actief opzoek gaat naar woonruimte voor kandidaat-huurder en de belangen van de kandidaat huurder zal behartigen.
 15. Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en VGW Group is Nederlands recht van toepassing.